EKO

Make Your Point

Agency: The Newtons Laboratory

Art Director: Elis Bello

Copywriter: Marialena Gousiou